Working men in Nanjing

Nanjing, China February 2015 Year of the Ram